خسته ام از این همه کج فهمی مردم این دنیا
خسته ام از قضاوت شدن توسط مردم این دنیا
خسته ام از این دنیا...
دلم کمی دور شدن میخواهد...